Elintarvike ja Terveys-lehden monipuolinen sisältö koostuu alan asiantuntijoiden artikkeleista.
Keskeisiä aiheita:
– elintarvikelainsäädännön soveltaminen
– hygienia, omavalvonnan kehittäminen
– elintarviketurvallisuuden edistäminen

Lehden teema-aiheet ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ja lehti luetaankin usein moneen kertaan. Lehden kuusi ilmestyvää numeroa vuodessa on luotettava tietopaketti koko elintarvikeketjulle. Lehdestä saatua tietoa sovelletaan usein myös käytännön työssä mm. ammattikeittiöissä, elintarvike-alalla, alan oppilaitoksissa ja elintarvikevalvonnassa. Lehdessä julkaistaan myös henkilö- ja yrityshaastatteluja. Lukijapalautteet ovat osoittaneet lehden saavuttaneen vankan aseman alan arvostettuna ammattilehtenä.

Järjestämme myös alan koulutusta ja julkaisemme elintarviketurvallisuuteen liittyviä perusoppaita:
Hygieniaopas – Elintarvikehygienian perusteet, Pintahygieniaopas ja Keittiöiden siivous- ja hygieniopasta.Toimitusneuvosto

Yksikönjohtaja Ville Kekkonen
Ruokavirasto
Professori (emeritus) Hannu Korkeala,
Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Janne Lundén
Helsingin yliopisto
Ylijohtaja Pia Mäkelä
Ruokavirasto
Ruokapalvelujohtaja Sari Nissinen,
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen,
Päivittäistavarakauppa ry.
Johtaja Marleena Tanhuanpää,
Elintarviketeollisuusliitto
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
Riikka Åberg,
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, elintarviketurvallisuusyksikkö

TILAUSHINNAT

Hinnat sis. ALV. 10 %.
Kestotilaus 50,- Vuosikerta  55,- Irtonumero 12,-
Näköislehti 47,-
PAINETTU LEHTI  + NÄKÖISLEHTI:
Kestotilaus 65,- Vuosikerta 70,-

Opiskelijat -50% alennus painetun lehden tilaushinnoista.

ISSN 0786-213x (painettu)
ISSN 2669-8412 (verkkojulkaisu)

Lehtitilausten tilaus- ja toimitusehdot

Uusin numero

NumeroTeematArtikkelitIlmestyminenMainosaineistot
1/2022Erityisruokavalioiden hallinta ammattikeittiössä, omavalvonta24.1.202228.2.20227.2.2022
2/2022Suola ja sokeri16.3.202220.4.202230.3.2022
3/2022Elintarvikelainsäädäntö, omavalvonta27.4.20221.6.202211.5.2022
4/2022Elintarviketurvallisuus, tutkimukset ja omavalvonta12.8.202216.9.202226.8.2022
5/2022Ammattikeittiöt ruokakasvattajina (Ateria22)26.9.202231.10.202210.10.2022
6/2022Elintarvikekuljetukset, kylmäketju ja omavalvonta11.11.202219.12.202225.11.2022

Artikkeliehdotukset:
Kaarina Kärnä, etunimi.sukunimi@ymparistojaterveys.fi

 

Yleistä

Elintarvike ja Terveys-lehti on tilattava koko elintarvikeketjulle soveltuva
ammattilehti. Lehden lukijat ovat ruoka- ja ravitsemispalveluista vastaavia;
ammattikeittiöiden, laitostalouksien, elintarviketeollisuuden, ravintola- ja
cateringyritysten ja elintarvikekaupan toimijoita ja päättäjiä, elintarvike-valvontaviranomaisia sekä muita alalla työskenteleviä ja / tai siitä kiinnostuneita. Elintarvike ja Terveys-lehdessä julkaistaan ammattikeittiöiden ja elintarvikeyrityksien omavalvontaan, elintarviketurvallisuuteen, lainsäädäntöön, hygieniaan ja elintarviketeknologiaan liittyviä artikkeleita, henkilö- ja yrityshaastatteluja, uutisia ja muita tiedotteita. Lehdissä julkaistavat kirjoitukset ovat useimmiten asia-artikkeleita tai tieteellisiä artikkeleita. Tapauskohtaisesti lehdissä julkaistaan myös kannanottoja tai mielipidekirjoituksia ja näiden kirjoitustyyli on edellisiä vapaampi. Kirjoitukset julkaistaan suomeksi. Julkaistavien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia ja teksteissä tulee välttää sellaisia vaikeita ammattitermejä ja lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti alalla tunnettuja. Toimitus pidättää oikeuden tehdä tekstiin muutoksia, palauttaa teksti korjattavaksi, valita julkaistavat kuvat tai olla julkaisematta materiaalia. Sovitun aineistopäivän ylittäminen voi johtaa artikkelin julkaisematta jättämiseen. Kirjoittaja vastaa tekstin asiasisällöstä ja siinä esitetyistä kannanotoista. Lehtien vastuu rajoittuu lainsäädännön  mukaiseen päätoimittajalle kuuluvaan vastuuseen. Jos kirjoittaja haluaa julkaista tekstin jossain toisessa julkaisussa, tästä on erikseen sovittava lehden kanssa. Lehdillä on oikeus julkaista lehdessä julkaistu artikkeli tai sen tiivistelmä myös sähköisessä muodossa omilla verkkosivuillaan ja näköislehdessä. Lehdille tarjottavista artikkeliehdotuksista tulee sopia toimituksen kanssa vähintään kolme viikkoa ennen kirjoitusten aineistopäivää.

Artikkelin kirjoitusohjeet

Otsikko on muutaman sanan pituinen. Artikkeli alkaa ingressillä, jossa kerrotaan muutamalla virkkeellä artikkelin ydinsisältö. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista. Ingressin jälkeinen ensimmäinen tekstikappale on ilman väliotsikkoa, muuten väliotsikot ovat tekstissä suotavia. Tekstin muotoiluja tulee välttää. Tekstinkäsittelyohjelmien (Word) sisennyksiä, lihavointeja, tavutusta tai muita tehosteita ei pidä käyttää. Tehokeinona ja vieraskielisten sanojen kohdalla voi käyttää kursivointia tai lihavointia. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Mikäli jokin asia halutaan korostaa tai esittää erikseen esimerkiksi tietoruudussa, kehyksissä tai muulla tavoin, korostustavan voi kirjoittaa tekstin yhteyteen.
Tekstissä käytetään kirjallisuusviitteitä harkitusti.
Kirjallisuus voi olla tekstin jälkeen ”lisätietoa” väliotsikon alla. Tarvittaessa jonkin lähdeteoksen voi esitellä tietoruudussa. Artikkelin kirjoituksen pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf-muotoon. Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet

Tutkimus kirjoitetaan järjestykseen: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta sekä yhteenveto. Näitä osia seuraa kiitokset ja lähdekirjallisuus. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Väliotsikot kirjoitetaan omille riveilleen. Tieteellisen artikkelin pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Kuvat

Kuvien tarkkuusvaatimus on 300 dpi. Piirrosten tarkkuusvaatimus on 800 dpi. Kuvien paikat ja kuvatekstit tulee merkitä tekstiin. Kuvat lähetetään sähköpostin liitteenä erillisenä tiedostona, vaikka ne olisi upotettu myös tekstiin. Valokuvat jpg-muodossa, graafiset kuvat pdf-muodossa. Kuvien lähettäjä vastaa kuvien julkaisuoikeudesta. Toimituksella on oikeus valita julkaistavat kuvat. Toimitus voi käyttää artikkelin kuvittamiseen myös omia kuva-aineistojaan. Toimitus ei palauta sille toimitettua materiaalia.

Julkaisija

Ympäristökustannus Oy
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
puh. (02) 630 4920
sähköposti: etunimi.sukunimi@elintarvikejaterveys.fi
www.elintarvikejaterveys.fi
Y-tunnus 0366233-3
36. vuosikerta
Aikakausmedia ry:n jäsen
Mediatiedot 2022

Päätoimittaja Kaarina Kärnä, 050 324 2464
Asiakaspalvelu/Toimistonhoitaja Eevastiina Aura, 040 745 1491

Painosmäärä 1700 kpl
Lehden koko 170 x 242 mm
Painopinta-ala 142 x 210 mm
Palstoja 2
Palstan leveys 68 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 300 dpi
Sidonta Liimaselkä

Ilmoitusmyynti Saarsalo Oy
Roni Hurskainen, puh. 044 752 0320
Santeri Selin, puh. 044 238 0511
Valmiiden mainosaineistojen toimitus: kaarina.karna@elintarvikejaterveys.fi

Kirjapaino Waasa Graphics Oy Vaasa
ISSN 0786-213x (painettu)
ISSN 2669-8412 (verkkojulkaisu)